Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 31 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.9
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.10.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.24.1
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.22.1
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.24.0
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.22.1
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.6.2
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.5
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.16.1
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.6.6
CẬP NHẬT Breek – Minimal Lightweight Masonry AMP Theme for WordPress 4.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 36.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.3
CẬP NHẬT Voice – Clean News/Magazine WordPress Theme 3.0.3
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.4.8
CẬP NHẬT Aelia Tax Display by Country for WooCommerce 1.20.3.230809
CẬP NHẬT Arena Products Store – WordPress Plugin 3.0
CẬP NHẬT MainWP Advanced Uptime Monitor 5.2.5
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 4.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.61
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.8.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS ProPanel Addon 2.2.1
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 3.0.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Friends Addon 2.2.7
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.4.8
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.7
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.11
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.4
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.3.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Followers Addon 2.2.8
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Content Addon 2.0.9
CẬP NHẬT Ultimate Member Realtime Notifications Addon 2.3.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.3.1
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.7.2
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.3.0
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 4.3.0
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.17
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.1
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.7
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 3.1
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.9.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.3
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.2.3
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.9.5
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.6
CẬP NHẬT ShadePro – Multi-Purpose WordPress Theme 3.6.3
CẬP NHẬT Vlog – Video Blog / Magazine WordPress Theme 2.5.2
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.3.8

Trả lời