Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 30 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.1.7
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.4
CẬP NHẬT WP Job Manager Embeddable Job Widget 1.1.5
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.4
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.3.1
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.1.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Embeddable Ratings Badge 2.3.3
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.1.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.3.80
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.4.2
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.3.7
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.9
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.1
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 16.0.4
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.9
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.5.0
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.4.0
CẬP NHẬT Car Dealer Automotive WordPress Theme – Responsive 5.3.0
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.3.0
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.9.2
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.8
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.1.4
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 6.6
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 6.1.1
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.4.2
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.8
CẬP NHẬT Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme | Bellevue 4.2.1
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.1
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.13
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 5.1.3

Trả lời