Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 30 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.6.20
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.6.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.1
THÊM MỚI Institutions Directory 1.3.3
THÊM MỚI Hospital & Doctor Directory 1.3.6
THÊM MỚI SS WooCommerce Myaccount Ajax Tabs 2.4.1
THÊM MỚI Viral WooCommerce Plugin: BuyForMe 4.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.8.2
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.4.2
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.19
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.4.1
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.67
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.5
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.38
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.4
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.8.0
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.37.1
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.52
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.14
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.4.9
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.8.0

Trả lời