Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.32.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.7
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.9
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Importer 4.1.9
CẬP NHẬT Download Monitor Email Lock 4.3.11
CẬP NHẬT Download Monitor Gravity Forms Lock 4.0.10
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.8
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.2.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.5.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.2.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.2
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.0.2
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.4.7
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.8.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.1.1
CẬP NHẬT Let’s Review WordPress Plugin 3.4.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Notices 2.1.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Online Users Addon 2.1.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.3.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.4.4
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.4.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.61
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.7.5
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.6
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.70
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.5.6
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.6
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.6.9
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 3.9.0
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.21
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.21.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.11
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.3.3
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.23.1
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.21.1
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.21.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.73.0
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.21.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.10.7
CẬP NHẬT X | The Theme 10.3.3

Trả lời