Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29/04/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.11.1
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.5.7
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.55
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.0
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.4.0
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.7.7
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.5.4
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.1.9
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.3.2
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.7
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.13
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.1.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.11
CẬP NHẬT Techmarket – Multi-demo & Electronics Store WooCommerce Theme 1.4.12
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.4.1
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.6.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.2.1
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.36
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.20.0
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.3.13
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.5.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 3.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.8.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.55
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.0.5
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.20
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.0
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.9.2.2
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.8

Trả lời