Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.4.2
CẬP NHẬT Newsmag – News Magazine Newspaper 5.4.1
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.9
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.52
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.23.0
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.2.4
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.6.90
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.21.1
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.1.1
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.2.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.8.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.80
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.3.9
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.14.1
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.6.2
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.1.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.33
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.20
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.65
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.79
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 36.1
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.13
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 4.0.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.11
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Product Labels 1.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net Reporting 1.14.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bambora (Beanstream) 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.55
CẬP NHẬT WooCommerce Bulk Stock Management 2.2.35
CẬP NHẬT WooCommerce Chained Products 3.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.10
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order CSV Export 5.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.10
CẬP NHẬT WooCommerce Intuit Payments/QBMS Gateway 3.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.20
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 4.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Twilio SMS Notifications 1.18.0
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 10.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.7.0
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.4.4
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.8.0.2
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.108
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.12.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.18
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.21
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.21
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.23
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.21
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.21
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.21
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.21
CẬP NHẬT WPForms – User Registration 2.1.2
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 7.3.5
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.8.0
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 4.4
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.0
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.6.5

Trả lời