Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28 /02/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Builder Masked Image 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Pricing Table 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Progress Bar 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Slideshow 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Tiles Addon 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Timeline 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder Typewriter Addon 3.5.1
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 3.5.1
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.2.7
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 5.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.14
CẬP NHẬT WooCommerce Slack 1.4.0
CẬP NHẬT YITH Custom Thank You Page for WooCommerce Premium 3.7.0
CẬP NHẬT YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.21.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.35.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Affiliates Premium 3.4.0
CẬP NHẬT YITH Auctions for WooCommerce Premium 4.0.0
CẬP NHẬT YITH Automatic Role Changer for WooCommerce Premium 1.38.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Coupon Email System Premium 1.36.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 4.6.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium 4.7.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Request a Quote Premium 4.22.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Review Reminder Premium 1.39.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Subscription Premium 3.4.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Uploads Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity Premium 1.38.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Countdown Premium 1.37.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Quick View Premium 1.38.0
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.8.11
CẬP NHẬT Orienko – WooCommerce Responsive Digital Theme 1.5.3
CẬP NHẬT Snapster – Photography WordPress 1.1.5
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.14
CẬP NHẬT 907 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.3.6
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.57
CẬP NHẬT YITH Active Campaign for WooCommerce Premium 2.30.0
CẬP NHẬT YITH Multiple Shipping Addresses for WooCommerce Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium 2.6.0
CẬP NHẬT YITH Payment Method Restrictions for WooCommerce Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Color and Label Variations Premium 2.8.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Compare Premium 2.35.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium 2.19.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Stripe Premium 3.19.1
CẬP NHẬT WP Job Manager Statistics Addon 2.7.4
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.26.3
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists 3.13.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 4.5.1
CẬP NHẬT WOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional 2.1.4.3
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium 1.38.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Mailchimp Premium 2.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Multi Vendor Premium 4.20.0
CẬP NHẬT YITH Advanced Refund System for WooCommerce Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH Donations for WooCommerce Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.36.0
CẬP NHẬT YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Authorize.net Payment Gateway Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Cart Messages Premium 1.39.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Category Accordion Premium 2.6.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Name Your Price Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Watermark Premium 3.0.0
CẬP NHẬT YITH Booking for WooCommerce Premium 5.10.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Wishlist Premium 3.30.0
CẬP NHẬT JP Students Result Management System Premium 1.1.7
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.19.3
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 6.2

Trả lời