Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.98
CẬP NHẬT The Hanger – Modern Classic WooCommerce Theme 1.8
CẬP NHẬT Classiera – Classified Ads WordPress Theme 4.0.23
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.80
CẬP NHẬT WooCommerce Branding 1.0.31
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.2.5
CẬP NHẬT LearnPress – Content Drip 4.0.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 3.15.0
CẬP NHẬT Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme 7.5
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.7.3
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.1.4
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 5.7.3
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 5.9.3
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.10
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Events Calendar 1.7.1
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.5.0
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.3.2
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 5.0
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.11
CẬP NHẬT The Events Calendar Shortcode and Templates Pro – WordPress Plugin 2.9.4
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.11
CẬP NHẬT WooCommerce Postcode/Address Validation 2.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.2.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 2.0.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Social Login Premium 1.21.0
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.0.3

Trả lời