Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.27
CẬP NHẬT WooCommerce Cost of Goods 2.11.2
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.45
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.65
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.1.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.8
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.10
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 3.7.6
CẬP NHẬT LearnPress – WooCommerce Payment Methods Integration 4.0.7
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.3.1
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.3
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.57.1
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.1.4
CẬP NHẬT WHMpress – WHMCS WordPress Integration Plugin 5.9-revision-9
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 68.4
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.10
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.2.11
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.10
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.12
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.1.0
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.10
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.10
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.10
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.10
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.5
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.6
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order CSV Export 5.3.5
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite 3.10.4
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.7.5
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 2.4.26
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.6.3.1.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.7.2
CẬP NHẬT Gutentype 100% Gutenberg WordPress Theme for Modern Blog 2.1.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.9
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.7
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Visual Composer 3.19.12
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.8.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.5.0
CẬP NHẬT Realtyspace – Real estate WordPress Theme 1.4.30

Trả lời