Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.17
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.2
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.33
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.9
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.14.0
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.0.7
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.2.1
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.0.3
CẬP NHẬT Karma – Responsive WordPress Theme 6.3.0
CẬP NHẬT Themify Agency WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Bizco WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Bold WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Corporate WordPress Theme 5.6.2
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Elemin WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 5.6.2
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Float WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Fullpane WordPress Theme 5.6.8
CẬP NHẬT Themify Fullscreen WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Funki WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Grido WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Magazine WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Metro WordPress Theme 5.6.3
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 5.6.3
CẬP NHẬT Themify Music WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Notes WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 5.6.8
CẬP NHẬT Themify Peak WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Phototouch WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Pinboard WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Postline WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Responz WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Shopdock WooCommerce Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 5.6.8
CẬP NHẬT Themify Simfo WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Split WordPress Theme 5.6.3
CẬP NHẬT Themify Stack WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Suco WordPress Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Themify Thememin WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Tisa WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Themify Wumblr WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.0
CẬP NHẬT WP AMP – Accelerated Mobile Pages for WordPress and WooCommerce 9.3.32
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.306
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.9.1
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.3.0
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.5.5

Trả lời