Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MonsterInsights – Performance Addon 1.8.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – Google Optimize Addon 1.6.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – Forms Tracking Addon 2.3.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – EU Compliance Addon 2.3.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – Dimensions Addon 2.1.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – AMP Addon 1.7.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – Ads Addon 1.9.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – eCommerce Addon 8.5.0
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.3.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.4.4
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.8.2
CẬP NHẬT Gravity Perks WordPress Plugin 2.3.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Email Users 2.0.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.34
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.13
CẬP NHẬT Sensei Certificates 2.5.0
CẬP NHẬT WP Job Manager WC Paid Listings Addon 3.0.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.8.1
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.9
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.7
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.4.2
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.15
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Visual Composer 3.19.17
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.5.4
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.6.0
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.14
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.8.2
CẬP NHẬT WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium 1.7.0
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.14.2
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 3.0.5
CẬP NHẬT Age Checker for WordPress 1.3.1
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.7.10
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.24
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 4.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.1.3
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.5.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.23
CẬP NHẬT Relevanssi Premium 2.24.0

Trả lời