Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Download Monitor Amazon S3 4.0.10
CẬP NHẬT WOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional 2.1.3.3
CẬP NHẬT Download Monitor Buttons 4.1.2
CẬP NHẬT Download Monitor Twitter Lock 4.1.3
CẬP NHẬT Download Monitor Terms & Conditions 4.1.0
CẬP NHẬT Download Monitor Page Addon 4.1.7
CẬP NHẬT Download Monitor Ninja Forms Lock 4.1.11
CẬP NHẬT Download Monitor MailChimp Lock 4.0.5
CẬP NHẬT Download Monitor Gravity Forms Lock 4.0.8
CẬP NHẬT Download Monitor Google Drive 4.0.8
CẬP NHẬT Download Monitor Email Notification 4.1.11
CẬP NHẬT Download Monitor Downloading Page 4.0.5
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Importer 4.1.7
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.7
CẬP NHẬT Download Monitor Advanced Access Manager 4.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 4.1.0
CẬP NHẬT WordPress Admin Theme – WPShapere 7.0.3
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.5
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.1.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.6.0
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.5.2
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.2.8
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.1
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.2.2
CẬP NHẬT Yobazar – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.2.4
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 9.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.35.1
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.51
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.13.1
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.11.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.17.3
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce Email Attachments 3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Payment Gateway Based Fees 4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.31.0
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.13.1
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.15.0

Trả lời