Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 26/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.2.200
CẬP NHẬT MyThemeShop Newspaper WordPress Theme 2.3.14
CẬP NHẬT WooCommerce PsiGate Gateway 1.8.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.3.5
CẬP NHẬT MyThemeShop WooCart WordPress Theme 1.4.11
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table 2.9.4
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.5.25
CẬP NHẬT Super Forms – Register & Login 2.0.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.16.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.0
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.10.0
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.1
CẬP NHẬT EventOn Action User 2.2.9
CẬP NHẬT EventOn Subscriber 1.3.8
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.0.3
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.0.2
CẬP NHẬT EventON Ticket Variations & Options 1.0.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.32
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.20
CẬP NHẬT MemberPress Active Campaign 1.1.1
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.0.7
CẬP NHẬT Newspaper WordPress Theme 11.4.1
CẬP NHẬT Snip – The Rich Snippets 2.28.2
CẬP NHẬT Smart Slider 3 + Demo 5.1.3
CẬP NHẬT Bimber – Viral Magazine WordPress Theme 9.2.1
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 7.1.0

Trả lời