Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.8
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Visual Composer 3.19.16
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 5.8.1
CẬP NHẬT Give – Google Analytics Donation Tracking 3.0
CẬP NHẬT Give – Razorpay Gateway 1.5.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.13
CẬP NHẬT Themify Builder 7.0.4
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.5
CẬP NHẬT Quform – WordPress Form Builder 2.19.0
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.65
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.16
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.5.4
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Product Filter 1.4.0
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.14
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.22
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.22
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.22
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.22
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.22
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.24
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.22
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.14.0
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 2.0.1
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 3.0.1
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.22
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.14
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 36.4
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.19.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.4.7
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.5.4
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.13.0

Trả lời