Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.3
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.8.8
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.5.0
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 1.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.10
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.0.2
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.3.0
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.4.5
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.4.2
CẬP NHẬT Envira Gallery – Downloads Addon 1.5.4.2
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 3.7
CẬP NHẬT Envira Gallery – EXIF Addon 1.4.9.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS Gradebook 3.1.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – Pagination Addon 1.7.11
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.1
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Meta Box 1.3
CẬP NHẬT JetBlocks For Elementor 1.3.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Videos Addon 1.6.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.3.2
CẬP NHẬT JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.2.16
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.5
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 5.7
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.5.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.0.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.42
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.9
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Toolset Types 1.8
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.5.2
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Pods 1.7
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Events Calendar 1.7
CẬP NHẬT Admin Columns Pro BuddyPress Columns 1.7
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Advanced Custom Fields (ACF) 2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.15.0
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.17
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.2.0.1.0.2
CẬP NHẬT Seocify – SEO And Digital Marketing Agency WordPress Theme 3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Notification 1.4.5
CẬP NHẬT BeautySpot – WordPress Theme for Beauty Salons 3.5.5
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.9.2
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.3.11
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.1
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.16
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 2.1.16
CẬP NHẬT JetReviews For Elementor 2.2.6
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.1.7
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.6

Trả lời