Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MyThemeShop Feminine WordPress Theme 2.2.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.3.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.53
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.0
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.12
CẬP NHẬT Formidable Forms – API Webhooks 1.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.0.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.7
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.10
CẬP NHẬT WHMPress – WHMCS Client Area for WordPress 4.0-revision-9
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.7.1
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.1.6
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.6.1
CẬP NHẬT Exponent – Modern Multi-Purpose Business WordPress theme 1.2.9.5
CẬP NHẬT Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme 1.5.3
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.12
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.3
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 2.2.4
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.0.0
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.13
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 17.1.1
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.2.3

Trả lời