Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT CSS Igniter Koehn WordPress Theme 1.3.3
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 6.0.2
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.7
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.25
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.49
CẬP NHẬT WooCommerce 360 Image 1.3.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.33
CẬP NHẬT The Hanger – Modern Classic WooCommerce Theme 2.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Beaute WordPress Theme 2.0.5
CẬP NHẬT CSS Igniter Brittany WordPress Theme 2.2.4
CẬP NHẬT CSS Igniter BusinessTwo WordPress Theme 1.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.6.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Flevr Woocommerce Theme 2.3.8
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.7.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Herringbone Woocommerce Theme 2.7.11
CẬP NHẬT CSS Igniter Hugo Woocommerce Theme 2.2.9
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Igloo WordPress Theme 1.9.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Moment WordPress Theme 1.6.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.8
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.4.1
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.13
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 6.1
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 4.6
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.4
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 14.6
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.2.0

Trả lời