Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24 /12/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
THÊM MỚI Maia – Jewelry Shop WordPress Theme 1.0.15
THÊM MỚI Finix – Technology & IT Solutions WordPress Theme + RTL Ready 2.0.0
THÊM MỚI Constrau – Construction Business WordPress Theme 1.2.7
THÊM MỚI Elime – Multipurpose Cosmetics & Fashion WordPress Theme 1.0.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.22.3
CẬP NHẬT ProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication 4.7.2
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 2.1.5
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 6.4
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.1.2.3
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.7.2
CẬP NHẬT XforWooCommerce 2.0.2
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.17.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Filter 9.0.2
CẬP NHẬT Improved Sale Badges for WooCommerce 5.0.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.41
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.4.8
CẬP NHẬT Sierra – SaaS & Tech Startup Elementor WordPress Theme 1.1
CẬP NHẬT Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 5.0.5
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 6.0.2
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 3.0.8
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.27.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.91
THÊM MỚI Avantage – Business Consulting WordPress Theme 2.3.7
THÊM MỚI Muji | Beauty Shop & Spa Salon WordPress Theme 1.2.0
CẬP NHẬT Motta – Multi-Vendor and Marketplace WordPress Theme 1.1.2
THÊM MỚI Paroti – Nonprofit Charity WordPress Theme 1.0.3
THÊM MỚI Fame – Digital Technology/Service WordPress Theme 1.4
CẬP NHẬT Gravity Forms Zoho CRM Addon 2.1.0
CẬP NHẬT Whizz | Photography WordPress for Photography 2.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Bulk Edit 5.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.4.1
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.4.4
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.90
THÊM MỚI Echo – Digital Marketing & Creative Agency WordPress Theme 1.1.0
THÊM MỚI Harry – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme + RTL 1.2.0
THÊM MỚI Real Voice – AI Text to Speech Plugin for WordPress 1.20
THÊM MỚI BWD Product Custom Size Guide For WooCommerce 1.0
THÊM MỚI MT Knowledgebase & Changelog WordPress Plugin 1.3

Trả lời