Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.11
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.12
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.9.4
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.10
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.11.0
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.3.8
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.1.1
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.5
CẬP NHẬT X | The Theme 10.3.8
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.7.3
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.40
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 21.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.8
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 4.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.7.3
CẬP NHẬT Download Monitor Captcha 4.2.10
CẬP NHẬT Download Monitor Gravity Forms Lock 4.1.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS ProPanel Addon 2.2.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Online Users Addon 2.1.8
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.6
CẬP NHẬT Download Monitor Buttons 4.1.5
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.5.0
CẬP NHẬT WPForms – Conversational Forms 1.12.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.83
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.11.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.66
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.9.1
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.3.9
CẬP NHẬT Billey – Creative Portfolio & Agency Elementor WordPress Theme 1.7.5
CẬP NHẬT FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce 2.4.1.1
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.3.2
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 6.0.11

Trả lời