Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.8.0
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce WorldPay 5.0.1
CẬP NHẬT WPForms – Aweber 1.3.0
CẬP NHẬT WPForms – Custom Captcha 1.4.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.6.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Locker 2.1.0
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.3.0
CẬP NHẬT WPForms – GetResponse 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – PayPal Standard 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – Post Submissions 1.4.0
CẬP NHẬT WPForms – Signatures 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – Stripe 2.6.0
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.0.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.0.5
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.3
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.13.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.14.4
CẬP NHẬT WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation 1.9.0
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.9.1
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.0.2
CẬP NHẬT Revo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 4.0.14
CẬP NHẬT Seofy – SEO & Digital Marketing Agency WordPress Theme 1.6.4
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Search Engine 2.2.12
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.6.1
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.7
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.2.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.6
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.1.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.5
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.24.3

Trả lời