Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Borlabs Cookie Cookie Opt-in 2.2.64
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons 3.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.35
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.21.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.14.0
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 21.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Tab Manager 1.16.0
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.6.26
CẬP NHẬT Download Monitor Email Lock 4.3.9
CẬP NHẬT Gravity Perks WordPress Plugin 2.3.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.4.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.64
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.19
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.23
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Reload Form 2.1.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.29
CẬP NHẬT MainWP Post Dripper 4.0.7
CẬP NHẬT Convert Pro 1.7.6
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 3.7.9
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.9.5
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Media Add-On 2.7.3
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.17
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.2.41
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.22
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 2.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.4.2
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.12
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 4.5
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.18.1
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.7.8
CẬP NHẬT WP Portfolio 1.11.5
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.3.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.1.2
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.2.0
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 2.3.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.33
CẬP NHẬT BIM – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.3.2
CẬP NHẬT Findus – Directory Listing WordPress Theme 1.1.46
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.70
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.6.4
CẬP NHẬT Yobazar – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.2.5
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.9.0
CẬP NHẬT Megatron – Responsive MultiPurpose WordPress Theme 3.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.4
CẬP NHẬT WC Vendors Pro 1.8.7.1
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.27
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.10.0
CẬP NHẬT Instagram Feed – WordPress Gallery for Instagram 4.0.3
CẬP NHẬT MonsterInsights – Dimensions Addon 2.0.7
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.3.6
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 4.4.8
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.5.0
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 5.1.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Zermatt WordPress Theme 1.2.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.5.0
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.2.2
CẬP NHẬT Themify Split WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Themify Stack WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Themify Suco WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Thememin WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Tisa WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.2.6
CẬP NHẬT Themify Wumblr WordPress Theme 7.1.2

Trả lời