Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MainWP BackWPUp 4.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.6.42
CẬP NHẬT MainWP Client Reports 4.0.12
CẬP NHẬT MainWP Comments 4.0.6
CẬP NHẬT MainWP iThemes Security 4.1.1
CẬP NHẬT MainWP Page Speed 4.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.40
CẬP NHẬT MainWP Sucuri 4.0.11
CẬP NHẬT MainWP UpdraftPlus 4.0.6
CẬP NHẬT MainWP Time Capsule 4.0.3
CẬP NHẬT MainWP Vulnerability Checker 4.1.2
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Status 4.0.8
CẬP NHẬT MainWP WordFence 4.0.6
CẬP NHẬT MainWP WordPress SEO 4.0.2
CẬP NHẬT MainWP Staging 4.0.3
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.18
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.0.5
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.5.1.1.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.4.3
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 4.0.10
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.4
CẬP NHẬT Ninja Tables Pro – The Fastest and Most Diverse WP DataTables Plugin 4.2.0
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.2.1
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.5.3
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.6.2
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.14
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.0
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.9.4
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.6.1
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.4.3
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.35
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.24
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.16
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 10.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.2.6

Trả lời