Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.16.3
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.0.2
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.19.3
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.21.3
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.0
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.19.1
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.8
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.4.6
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.15.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.15.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.40
CẬP NHẬT The Events Calendar Eventbrite Tickets 4.6.10
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.5.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.7
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 2.9.1
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.9.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS Visual Customizer 2.3.10
CẬP NHẬT Give – Form Field Manager 2.0.3
CẬP NHẬT Give – Currency Switcher 1.5.1
CẬP NHẬT WordPress Admin Theme – WPShapere 6.1.18
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.0.0
CẬP NHẬT Calendarize it! for WordPress 4.9.994.100122
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.3.9
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.3.18
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.0.34
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.30
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.3.16
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.8
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 2.1.7
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.4.0
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 5.3

Trả lời