Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 22/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.1.2
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.8.0
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 5.9
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.26
CẬP NHẬT Ad Inserter Pro 2.7.23
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.5.4
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 23.9.0
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 2.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.12.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.0
CẬP NHẬT Cena Store – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.11.10
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.7.7
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 7.5
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.989
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.56
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.74
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.4.0.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.6.5
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.55
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.48
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.31
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.6.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.12.2
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.9.0
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.0.4
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.6
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.0.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.3
CẬP NHẬT BoxShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 2.0.5
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-2.0
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 6.1.4
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.4
CẬP NHẬT Yobazar – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.2.2
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.7
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.5.3
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 4.4.6
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.8.8
CẬP NHẬT GravityView – Maps 1.11
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.36
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.2.7
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.3.2
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.8.4
CẬP NHẬT Nika – Medical Elementor WooCommerce Theme 1.1.10

Trả lời