Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 21/04/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.69
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.1.8
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.2.0
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.7.10
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.11
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.1.5
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 27.8
CẬP NHẬT Advanced Google Maps Plugin for WordPress 5.3.2
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 4.6
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart Premium 2.10.0
CẬP NHẬT Soliloquy WooCommerce Addon 1.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Subscription Downloads 1.2.0
CẬP NHẬT Soliloquy Slider Themes Addon 2.2.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Upload File 2.1.5
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.4.1
CẬP NHẬT Soliloquy Responsive WordPress Slider Plugin 2.6.5
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.35
CẬP NHẬT Soliloquy Lightbox Addon 2.3.6
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.4
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.4
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 14.7
CẬP NHẬT Soliloquy Thumbnails Addon 2.3.6
CẬP NHẬT Soliloquy Dynamic Addon 2.3.4
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.5
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.0.1
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.5.3
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.5
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.1.3
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.2
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.6.2
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.1.4
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WooCommerce Columns 3.7.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.55.6
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.50
CẬP NHẬT Roneous – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.9.1
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 13.7
CẬP NHẬT The Events Calendar Shortcode and Templates Pro – WordPress Plugin 2.9.2
CẬP NHẬT Real Estate Pro – WordPress Plugin 2.0.5

Trả lời