Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.15.2
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 7.1.3
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.2.6
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.6.7
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 2.0.0
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 6.1.2
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.9.1
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.4.8
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.27
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.5.4
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.47
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Coupons Addon 3.2.0
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.3
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.22
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Bulk Edit 5.3
THÊM MỚI Portfolio Awa 1.4.7
THÊM MỚI ListingHub – WordPress Business Directory Listing Plugin 1.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.6.0
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.24
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Multiple Customer Addresses 23.9
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.11.4
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 24.1.0
CẬP NHẬT Adventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme 5.0.1
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.33
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.15.1
CẬP NHẬT Relevanssi Premium 2.24.4
CẬP NHẬT Heritaste – Restaurant WordPress Theme 1.4
CẬP NHẬT Megatron – Responsive MultiPurpose WordPress Theme 4.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.26
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.38
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.10.7
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.3.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Dropbox Addon 3.1.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Ajax Duplicate Alert 2.3.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.40
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.77
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.6.5
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.21
CẬP NHẬT MaxCube | Moving & Self Storage Relocation Business WordPress Theme 1.2.0
CẬP NHẬT Start It – Technology & Startup WordPress Theme 1.1.8
CẬP NHẬT Printpress – Book Publishing WordPress Theme 1.1.4

Trả lời