Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.2.38
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.53
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.3.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – API Webhooks 1.11
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.6
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.2
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.13
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.28
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.51
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Software Licensing 3.8.5
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.12.2
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.8
CẬP NHẬT MemberPress MailPoet 1.2.4
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.31
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 4.2.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.4
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Subscription Premium 2.12.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Membership Premium 1.11.0
CẬP NHẬT YITH Automatic Role Changer for WooCommerce Premium 1.14.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Request a Quote Premium 3.10.0
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.1.7

Trả lời