Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Give – Authorize.net Gateway 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Chase Paymentech 1.17.0
CẬP NHẬT WooCommerce Intuit Payments/QBMS Gateway 3.1.2
CẬP NHẬT Nifty – Business Consulting 1.2.2
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Gravity Forms Multilingual Add-On 1.7.1
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 4.8.0
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.18
CẬP NHẬT Medizco – Medical Health Dental Care Clinic WordPress Theme 3.2
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 2.3.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.9
CẬP NHẬT CSS Igniter Potenza WordPress Theme 1.2.1
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.1.2
CẬP NHẬT King – WordPress Viral Magazine Theme 9.0.1
CẬP NHẬT Geeks – Online Learning Marketplace WordPress Theme 1.2.10
CẬP NHẬT Pretty Links Pro 3.3.3
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.17
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.11
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.13.29
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 2.0.0
CẬP NHẬT Driveme – Driving School WordPress Theme 1.5.2.3
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.1.3
CẬP NHẬT Honshi – WordPress Simple Portfolio Theme 2.6.2
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 1.8.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.13
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.3.3
CẬP NHẬT Gostudy – Education WordPress Theme 2.3.0
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.1.1
CẬP NHẬT Front – Multipurpose Business WordPress Theme 1.1.18
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.65.0
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.7.3
CẬP NHẬT Kable – Multipurpose WooCommerce Theme 1.6
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.0
CẬP NHẬT KuteShop – Fashion, Electronics & Marketplace Elementor WooCommerce Theme 4.1.1
CẬP NHẬT Pixzlo – Creative Theme for Professionals 1.1.8
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.10
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.6

Trả lời