Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.6
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.18.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Dropbox Addon 3.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 4.2
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 5.0
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.3
CẬP NHẬT MyThemeShop SocialNow WordPress Theme 1.2.13
CẬP NHẬT Flow-Flow – WordPress Social Stream Plugin 4.9.0
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.0.3
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.0.2.2.6.5
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.0
CẬP NHẬT WP Pro Advertising System 1.6.3
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.7
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.8
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.31
CẬP NHẬT Qalam – NewsPaper and Magazine WordPress Theme 1.6.0
CẬP NHẬT Table Rate Shipping for WooCommerce 4.3.1
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.30
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 4.6.1
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.5
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.11.0

Trả lời