Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.6.4
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.8.3
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.0.24
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.18
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.9.2
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.72
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.54
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.10.2
CẬP NHẬT Samatex – Industrial WordPress Theme + Woocommerce 4.0
CẬP NHẬT Supro – Minimalist AJAX WooCommerce WordPress Theme 1.7.5
CẬP NHẬT 907 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.2.20
CẬP NHẬT PrivateContent – Premium Plans Add-on 2.1.2
CẬP NHẬT PrivateContent – User Data Add-on 3.3.2
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.4.5
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 32.8
THÊM MỚI ConFix – Expo & Events WordPress Theme 1.0.6
THÊM MỚI Coinpress | ICO Cryptocurrency Magazine & Blog WordPress Theme 1.0.7
THÊM MỚI IvyPrep | Education & School WordPress Theme 1.5.0
THÊM MỚI Windfall – Electrician Services WordPress Theme 1.6.0
THÊM MỚI Veera – Multipurpose WooCommerce Theme 1.2.2
THÊM MỚI Matah | Responsive Email Set 2.2.1
THÊM MỚI Nika – Medical Elementor WooCommerce Theme 1.1.9
THÊM MỚI Good Food – Recipe Magazine & Culinary Blog Theme 1.1.7
THÊM MỚI Rosaleen – Health Coach, Speaker & Motivation WordPress Theme 1.0.7
THÊM MỚI Ippsum – Business Consulting 1.0.9
THÊM MỚI Nifty – Business Consulting 1.2.0
THÊM MỚI Education WordPress Theme | Edumodo 4.4.2
THÊM MỚI Hope | Non-Profit, Charity & Donations WordPress Theme + RTL 2.2.5
THÊM MỚI Martify – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 20.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.1.0
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.7
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 3.1.0
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.5.1
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.46
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.8
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 1.9.0
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.0.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.4.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.9
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.25.1
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.7.2
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.4
CẬP NHẬT Hub – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.0
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 6.1.1
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.12.1
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.39
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.3.9
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.4.2
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 4.0.1
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.4.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.59
CẬP NHẬT Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.4
CẬP NHẬT Arlo | Portfolio WordPress Theme 4.9
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.2.3
CẬP NHẬT EGovt – City Government WordPress Theme 1.2.7
CẬP NHẬT NewsPlus – News and Magazine WordPress theme 4.1.0

Trả lời