Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 1.8.0
CẬP NHẬT CSS Igniter Ultraseven WordPress Theme 2.9.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Space9 WordPress Theme 2.5.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Sessions WordPress Theme 1.12.8
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 2.0.0
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.1.23
CẬP NHẬT WooCommerce Bambora (Beanstream) 2.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.0.1
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.44
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 3.0.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Brittany WordPress Theme 2.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.5.0
CẬP NHẬT CSS Igniter Flevr Woocommerce Theme 2.3.6
CẬP NHẬT CSS Igniter Herringbone Woocommerce Theme 2.7.9
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.3.14
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Questions and Answers Premium 1.16.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium 1.21.0
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.5
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.13
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.9
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.3.1.2
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.4
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.11.1
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.10
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.0.7
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.3
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.2.80
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.2.0
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 4.2
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.7
CẬP NHẬT WP Simple Pay Pro 4.5.1
CẬP NHẬT WP Reset Pro 6.06
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.22.25
CẬP NHẬT WooCommerce Multiple Customer Addresses 20.5
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.5
CẬP NHẬT Prices By User Role for WooCommerce 5.1.5
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.5
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.1
CẬP NHẬT DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts 3.1.25
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.7.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.23.1
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.1.2
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.3
CẬP NHẬT Cena Store – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.11.6
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.2
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.11
CẬP NHẬT Touchy – WordPress Mobile Menu Plugin 4.6
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.9.6
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.3.2
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.2.9
CẬP NHẬT Apress – Responsive Multi-Purpose Theme 6.0.6

Trả lời