Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.0.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.7.0
CẬP NHẬT Give – Authorize.net Gateway 2.0.5
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.4.3
CẬP NHẬT MainWP Advanced Uptime Monitor 5.2.3
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 10.0.0
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.4.3
CẬP NHẬT Formidable Forms – Digital Signature 3.0.3
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.16.1
CẬP NHẬT Listdo – Directory Listing WordPress Theme 1.0.24
CẬP NHẬT Mella – Minimalist Ajax WooCommerce WordPress Theme 1.2.27
CẬP NHẬT Ogami – Organic Store WordPress Theme 1.43
CẬP NHẬT Yozi – Multipurpose Electronics WooCommerce WordPress Theme 2.0.48
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.106
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.5.4
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.6
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.3.1
CẬP NHẬT Front – Multipurpose Business WordPress Theme 1.1.19
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.1.1
CẬP NHẬT Cena Store – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.11.11
CẬP NHẬT Geeks – Online Learning Marketplace WordPress Theme 1.2.13
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.1.1
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.5
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.4.2
CẬP NHẬT Ultimate Member User Bookmarks Addon 2.1.2
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.5
CẬP NHẬT Themify Agency WordPress Theme 7.1.3
CẬP NHẬT Themify Bizco WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Bold WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Corporate WordPress Theme 7.1.5
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 7.1.5
CẬP NHẬT Themify Elemin WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 7.1.3
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 7.1.3
CẬP NHẬT Themify Float WordPress Theme 7.1.5
CẬP NHẬT Themify Fullpane WordPress Theme 7.1.8
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Fullscreen WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Grido WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Funki WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Themify Magazine WordPress Theme 7.1.4
CẬP NHẬT Themify Metro WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 7.1.3

Trả lời