Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.7
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.3.1
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 3.7.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.4
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.0.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Notices 2.1.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.3.11
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.5.1
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 4.1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.4.30
CẬP NHẬT Jobhunt – Job Board WordPress theme for WP Job Manager 1.2.10
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.3
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.15.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.6
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.0.13
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.14.10
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.3.1
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.3
CẬP NHẬT Trendy Travel – Tour, Travel & Travel Agency Theme 5.4
CẬP NHẬT Gravity Forms Dropbox Addon 3.0.1
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.0

Trả lời