Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18 /02/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Give – Tributes 2.1.0
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.5.8
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.4.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Brands Add-On Premium 2.15.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.23.0
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.8
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.24.1
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.24.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.9.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – eCommerce Addon 8.5.3
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.11.3
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.8.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Questions and Answers Premium 1.33.1
CẬP NHẬT MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.8.5
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.2.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce EU VAT Premium 2.30.0
CẬP NHẬT YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce Premium 2.22.0
CẬP NHẬT YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.35.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.30.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 3.3.0
CẬP NHẬT YITH Infinite Scrolling Premium 1.27.0
CẬP NHẬT YITH FAQ Plugin for WordPress Premium 2.19.1
CẬP NHẬT YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium 2.5.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 4.10.0
CẬP NHẬT YITH Stripe Connect for WooCommerce Premium 2.30.1
THÊM MỚI Luxus – Real Estate WordPress Theme 1.0.5
THÊM MỚI Qiolo – Vehicle & EV Charging WordPress Theme 1.0.5
THÊM MỚI White – Minimal Portfolio WordPress Theme 5.0
THÊM MỚI Wise Move | Relocation and Storage Services WordPress Theme 1.1.11
THÊM MỚI Happy Rider – Horse School & Equestrian Center WordPress Theme 2.9.0
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.4.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.36.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium 2.18.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce One-Click Checkout Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 4.15.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Quick View Premium 1.36.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Save for Later Premium 1.30.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Social Login Premium 1.37.0
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.5.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Tab Manager Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Subscription Premium 3.3.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.2.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.7
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 3.0.6.3
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.6.0
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.1.18
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.11.5
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.3.0
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.18.4
CẬP NHẬT Markite – Digital Marketplace WooCommerce WordPress Theme 1.3.6
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 2.2.4
CẬP NHẬT The Team Pro – Team Showcase WordPress Plugin 1.11.2
CẬP NHẬT YITH Easy Order Page for WooCommerce Premium 1.29.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Coupon Email System Premium 1.35.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Delivery Date Premium 2.30.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH Donations for WooCommerce Premium 1.30.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.35.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Anti-Fraud Premium 1.35.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Cart Messages Premium 1.38.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Mailchimp Premium 2.32.0
CẬP NHẬT YITH Active Campaign for WooCommerce Premium 2.29.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Catalog Mode Premium 2.31.1
CẬP NHẬT YITH PayPal Payouts for WooCommerce 2.14.0

Trả lời