Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17 /11/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Content 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.12
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.3.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.4
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.9.6
CẬP NHẬT Envira Gallery – Albums Addon 1.7.9.3
CẬP NHẬT Envira Gallery – Pagination Addon 1.8.3
CẬP NHẬT Envira Gallery – Tags Addon 1.8.2
CẬP NHẬT Envira Gallery – Videos Addon 1.6.9.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.7
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.2.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.72
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.5.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.41
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 8.1.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.10.1
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.8.2
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.5.0
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.70
CẬP NHẬT MemberPress ConvertKit 1.2.4
CẬP NHẬT MemberPress Importer 1.6.17
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.11
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 5.0.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.6.3
CẬP NHẬT EventON Ticket Variations & Options 1.1.3
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.16
CẬP NHẬT Theratio – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 3.0.2
CẬP NHẬT Gostudy – Education WordPress Theme 2.4.3
CẬP NHẬT FluentBooking The Ultimate WordPress Scheduling Plugin 1.2.1
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 9.1.3
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.12
CẬP NHẬT Newsmag – News Magazine Newspaper 5.4.2
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.14.2
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.12.0
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.23
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.24.2
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.9
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.10.1
CẬP NHẬT Qalam – NewsPaper and Magazine WordPress Theme 2.0.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.23.0
CẬP NHẬT Bingo – Multi-Purpose Newspaper & Magazine Theme 3.5
CẬP NHẬT Metro – Minimal WooCommerce WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.3
CẬP NHẬT Business Lounge | Multi-Purpose Consulting & Finance Theme 1.9.17

Trả lời