Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.8
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.17
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.9
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.17.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.7.1
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.7.7
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.72.0
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.9.3
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.10
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.3
CẬP NHẬT Uomo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.13
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.14
CẬP NHẬT Download Monitor Advanced Access Manager 4.1.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.5.0
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.1.0
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.9.3
CẬP NHẬT Themify Builder 7.0.3
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.3.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.2
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.2
CẬP NHẬT Download Monitor Buttons 4.1.3
CẬP NHẬT Formidable Forms – Bootstrap Modal 3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.16.02
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.53
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.79
CẬP NHẬT WPForms – Drip 1.7.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.50
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.0
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.6.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.2.1
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.8
CẬP NHẬT ApusListing – Directory Listing WordPress Theme 1.2.44
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.2.7
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.45
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.5
CẬP NHẬT Findgo – Directory Listing WordPress Theme 1.3.43
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.10
CẬP NHẬT WC Vendors Pro 1.8.7
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.10.5
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.4.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.0.0
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.3
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.13.0
CẬP NHẬT JetBlocks For Elementor 1.3.6
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.5
CẬP NHẬT Indeed Ultimate Affiliate Pro 8.1
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.26
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.14
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.6.1
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.8.2
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.1.2
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 4.1.3
CẬP NHẬT Techmarket – Multi-demo & Electronics Store WooCommerce Theme 1.4.18
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.2
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.4.1
CẬP NHẬT CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.12.1
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 6.0.40
CẬP NHẬT WooCommerce Weight Based Shipping 5.5.4
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 35.8
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.4.11
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 21.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.18.2

Trả lời