Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17 /01/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.9
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 3.0.3
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.8.6
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.3.4
CẬP NHẬT 907 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.3.5
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 4.1.0
CẬP NHẬT Really Simple SSL Pro 7.2.5
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.9.0
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.4.8
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.6
THÊM MỚI Cryptlight – ICO NFT AI Landing Page WordPress Theme 1.1.4
THÊM MỚI James – Responsive WooCommerce Shoes Theme 1.5.7
THÊM MỚI Nexio – Digital Creative Agency WordPress Theme + AI 1.1.0
THÊM MỚI Future – AI Agency & Technology WordPress Theme 1.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.10.1
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.11.1
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.0.2
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 3.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.30
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.2.2
THÊM MỚI TranslatePress Translation Plugin 2.6.6
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.5.4
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.3.3
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.1.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.34
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.7
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.7.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 3.0.5.3
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.4.11
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Account Funds Premium 1.33.0
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.6
CẬP NHẬT FluentBooking The Ultimate WordPress Scheduling Plugin 1.2.50
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.4.4
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.23
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.8.2
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.5.7
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.7.3
CẬP NHẬT Megatron – Responsive MultiPurpose WordPress Theme 4.1
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.9
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.1.4
THÊM MỚI Zynith SEO Plugin 6.3.9
THÊM MỚI Quiz Maker Pro 21.7.8
THÊM MỚI Meraki – Job Board WordPress Theme 1.3
THÊM MỚI EduPrime – Education & LMS WordPress Theme 1.3
THÊM MỚI Vendomat – Vending Machines WooCommerce Theme 1.2.2
THÊM MỚI TheSpartans – Security Guards Theme 1.5
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.6.2
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.8.1
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.10.2
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.3.4
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.15
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.2.5
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.2.1
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.4.0
CẬP NHẬT Analytify Pro WooCommerce Add-on 5.1.0
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 8.3.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.4
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Goals Add-on 5.0.2
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.14
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.7.5
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.25
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login 2.14.1
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.5.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Geolocation 1.2.1
THÊM MỚI Pet World – Dog Care & Pet Shop WordPress Theme 2.8

Trả lời