Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.19.2
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.70.0
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.10.0
CẬP NHẬT Muzze – Museum Art Gallery Exhibition WordPress Theme 1.5.6
CẬP NHẬT EGovt – City Government WordPress Theme 1.3.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.8.0
CẬP NHẬT Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.6.3
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.20
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 6.2.1
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.4.2
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.7.3
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.31.1
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.9
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.51
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Recommendation Engine 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.57
CẬP NHẬT KuteShop – Fashion, Electronics & Marketplace Elementor WooCommerce Theme 4.1.4
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.77
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.16.0
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.6.15
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 4.1.1
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.26
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 72.4
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.6
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.2.7
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.3.2
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Schedule Addon 1.2.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – Protection Addon 1.4.6
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.9.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – Instagram Addon 1.5.8
CẬP NHẬT Envira Gallery – Zoom Addon 1.3.9
CẬP NHẬT Envira Gallery – ZIP Importer Addon 1.2.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – Videos Addon 1.6.7
CẬP NHẬT Envira Gallery – Proofing Addon 2.0.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – Pagination Addon 1.8.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – NextGEN Importer Addon 1.2.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – Lightroom Addon 2.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.1.40
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.62
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Additional Variation Images 2.3.2
CẬP NHẬT Envira Gallery – Gallery Themes Addon 2.0.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – EXIF Addon 1.5.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – Dynamic Addon 1.6.2
CẬP NHẬT Envira Gallery – Fullscreen Addon 1.2.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – Featured Content Addon 1.2.9
CẬP NHẬT Envira Gallery – Watermarking Addon 1.4.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – Tags Addon 1.8.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – Social Addon 1.6.7
CẬP NHẬT Envira Gallery – Slideshow Addon 1.3.7
CẬP NHẬT Envira Gallery – Printing Addon 1.3.8
CẬP NHẬT Envira Gallery – Dropbox Importer Addon 1.3.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – Downloads Addon 1.5.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – Defaults Addon 1.5.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Deeplinking Addon 1.5.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – CSS Addon 1.3.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – Albums Addon 1.7.9

Trả lời