Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.49
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.56
CẬP NHẬT Gravity Forms Pipe Add-On 1.3.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 2.0.0
CẬP NHẬT Give – Mollie Payment Gateway 1.2.6
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.14.0
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.13
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.6
CẬP NHẬT WP Reset Pro 6.08
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.9.1
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.5.0
CẬP NHẬT Qwery – Multi-Purpose Business WordPress & WooCommerce Theme 2.1.0
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.4.0
CẬP NHẬT WPForms – Custom Captcha 1.7.0
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.19
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.8.2
CẬP NHẬT eForm – WordPress Form Builder 4.17.1
CẬP NHẬT Bazinga | Modern Magazine & Viral Blog WordPress Theme 1.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.13
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 5.0.6
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.7.4
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 2.1.75
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.7
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.75
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.1.39
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.25.6
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.1.3
CẬP NHẬT WP Full Stripe – Subscription and payment plugin for WordPress 6.2.4
CẬP NHẬT JetStyleManager for Elementor 1.3.6
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.7
CẬP NHẬT Apress – Responsive Multi-Purpose Theme 6.0.7
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.3.1
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.16
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.67.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.56
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.0.0
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.991
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.14
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.3.2
CẬP NHẬT Exertio – Freelance Marketplace WordPress Theme 1.2.2
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.18
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.34
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 6.0
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.5.2
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.0.2
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.6.10
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.7.0
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.8.25
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.39
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.7
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.7
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.13
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.2.1
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.18.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.44
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.7.4
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.32
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.29
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Switcher 2.4.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.4.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.20
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.5.1
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.3.5
CẬP NHẬT OceanWP Pro Demos 1.4.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.9.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.45
CẬP NHẬT WPForms – Signatures 1.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.2
CẬP NHẬT RyanCV – Resume WordPress Theme 3.2.0
CẬP NHẬT InJob | Multi features for recruitment WordPress Theme 3.5.5

Trả lời