Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16 /02/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.9
CẬP NHẬT Envira Gallery – ZIP Importer Addon 1.2.6
CẬP NHẬT Envira Gallery – Zoom Addon 1.4.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.4.6
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.11.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.95
CẬP NHẬT Hreflang Manager 1.32
CẬP NHẬT WP Grid Builder 1.8.2
CẬP NHẬT Give – Per Form Gateways 2.0.0
CẬP NHẬT Jumbo: A 3-in-1 full-screen menu for WordPress 3.9.1
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.6.5
CẬP NHẬT ImageLinks – Interactive Image Builder for WordPress 1.6.0
CẬP NHẬT Wpcast – Audio Podcast WordPress Theme 1.4.6
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.4.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.64
CẬP NHẬT WooCommerce Intuit Payments/QBMS Gateway 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.26.2
CẬP NHẬT WooCommerce Moneris Gateway 3.4.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Better User Activation 1.2.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 2.0.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.50
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.26.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.14
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.32
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.3.1
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.10.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.91.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.3.8
CẬP NHẬT King – WordPress Viral Magazine Theme 9.5.1
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 10.0.0
CẬP NHẬT WP Migrate DB Pro 2.6.11
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.5.7
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.20.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.7
CẬP NHẬT Digeco – Startup Agency WordPress Theme 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 5.3.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.91
CẬP NHẬT Aardvark – Community, Membership, BuddyPress Theme 4.5
CẬP NHẬT Photography | Photography WordPress for Photography 7.4.12
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.2.5
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.37
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.27
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.27
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.27
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.27
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.27
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.27
THÊM MỚI Extended Widget Options 5.0.1
THÊM MỚI WPSPowerbox – Addon for WPShapere WordPress Admin Theme 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.49
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.8.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.22.0
CẬP NHẬT Give – Gift Aid 2.0.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Slack Addon 2.1.0
CẬP NHẬT Beaver Builder Theme 1.7.15
CẬP NHẬT Indeed Ultimate Affiliate Pro 8.5
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.2.2
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.29
CẬP NHẬT Most – Creative Agency and Portfolio Theme 1.3.3
CẬP NHẬT Aelia Currency Switcher for WooCommerce 5.1.3.240205
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.15.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.12.14
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 6.5
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.11.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.27
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 29.7
CẬP NHẬT Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 5.0.7
CẬP NHẬT Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WP Theme 2.3.0

Trả lời