Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 20.1.0
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Reports 1.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.31
CẬP NHẬT WooCommerce FirstData 5.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.14
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.4.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.8.0
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.7.1
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 2.3
CẬP NHẬT Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme | Bellevue 4.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS Gradebook 4.1.2
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.1.1
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.6.1
CẬP NHẬT Discy – Social Questions and Answers WordPress Theme 5.5.6
CẬP NHẬT Suave – Multi-Purpose WooCommerce Theme 2.1.0
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 33.3
CẬP NHẬT Eidmart | Digital Marketplace WordPress Theme 2.3
CẬP NHẬT Themebox – Digital Products Ecommerce WordPress Theme 1.3.8
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.2.37
CẬP NHẬT Riode | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View 1.7.0
CẬP NHẬT Ninja Forms MailChimp 3.3.5
CẬP NHẬT Ninja Forms PipelineDeals CRM 3.0.2
CẬP NHẬT Ninja Forms Save Progress 3.0.27
CẬP NHẬT Ninja Forms Stripe 3.2.3
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.1.3
CẬP NHẬT Ninja Forms Elavon 3.1.2
CẬP NHẬT Ninja Forms OnePageCRM 3.0.4
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.7.4
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.0
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.0.4
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.15
CẬP NHẬT FormCraft – Premium WordPress Form Builder 3.9.5
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.2
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.3.1
CẬP NHẬT Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme 7.5.2
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 4.0.2
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-1.9
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.8.3
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.4.1
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.9
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.14
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.7.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.12.1
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.30
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.16.6
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.7
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.1
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.9.0
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.4
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.7.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.1.0
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Bambora (Beanstream) 2.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway 2.12.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.42
CẬP NHẬT WooCommerce Moneris Gateway 3.2.1
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Email Users 2.0.3
CẬP NHẬT Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.19
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.16
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.0.0
CẬP NHẬT LearnPress – Certificates 4.0.4
CẬP NHẬT LearnPress – myCRED Integration 4.0.1
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.3.3
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.985
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.7.1

Trả lời