Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15 /12/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.3.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.5.2
CẬP NHẬT Ultimate Member User Reviews Addon 2.2.5
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.2.0
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.8
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.3.2
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.5.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.3
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Taxamo 1.4.2
CẬP NHẬT Formidable Forms – Bootstrap Modal 3.0.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.80
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.2.2
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.9.26
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.14
CẬP NHẬT GeoDirectory List Manager 2.3.3
CẬP NHẬT MemberPress Importer 1.6.18
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.12
CẬP NHẬT GravityView – Advanced Filter Extension 3.0.1
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.4.2
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.2.11
CẬP NHẬT GravityView – Multiple Forms 0.3.8
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.5.3
CẬP NHẬT Polylang for WooCommerce 1.9.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.11
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.15
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.10.0
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.30
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.12.2
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.25.1
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.25.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.25.1
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.25.1
CẬP NHẬT  Thrive Ovation 3.25.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.17
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.25.1
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.4.6
CẬP NHẬT X | The Theme 10.4.6
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.8.20
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 75.7
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.77.5
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.3.0
CẬP NHẬT Newspaper WordPress Theme 12.6.3

Trả lời