Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Member Unsplash Addon 2.1.1
CẬP NHẬT Ultimate Member User Bookmarks Addon 2.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 75.0
CẬP NHẬT Seofy – SEO & Digital Marketing Agency WordPress Theme 1.6.7
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.12.0
CẬP NHẬT Envira Gallery – Pagination Addon 1.8.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Printing Addon 1.3.9
CẬP NHẬT Envira Gallery – Videos Addon 1.6.8
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.5
CẬP NHẬT Envira Gallery – Albums Addon 1.7.9.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Downloads Addon 1.5.6
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 8.5.3
CẬP NHẬT Smart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon 1.7.8
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.5
CẬP NHẬT Xtocky – WooCommerce Responsive Theme 2.4.5
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.32
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.2.9
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.19
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.23
THÊM MỚI Factory HUB – Industry and Construction WordPress Theme 1.3.6
THÊM MỚI Convis – Consulting Business WordPress Theme 1.0.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.2
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.12
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.1.8
CẬP NHẬT Layered Popups 7.46
CẬP NHẬT Gostudy – Education WordPress Theme 2.4.2
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.7.70
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.7.6
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 23.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.11.1
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.18.0.1.18.0
CẬP NHẬT WooCommerce Payment Gateway Based Fees 4.1
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.48
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 10.5.0
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 5.2.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.4.5
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.2
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.18.0.1.18.0
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.10
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 6.2
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.8.7
CẬP NHẬT Relevanssi Premium 2.24.3
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 7.2.0
THÊM MỚI GA Google Analytics Pro 2.5.1
CẬP NHẬT Bambini – Pre-School and Kindergarten Theme 1.1.5

Trả lời