Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 1.6.31
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Commissions 3.5.2
CẬP NHẬT MainWP iThemes Security 4.1
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.1.5
CẬP NHẬT LearnDash LMS Slack Integration 1.3.1
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.11.2
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.2.24
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 3.6.0.3
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 5.10.2
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 5.2.2
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.17.9
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.6
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.3.9
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.7.7
CẬP NHẬT WooCommerce Product Enquiry Form 1.2.21
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.0.17
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Advanced Sequential Order Numbers 1.0.11
CẬP NHẬT WooCommerce Recommendation Engine 3.2.8
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.6
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.6
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.0.1
CẬP NHẬT Themify Popup 1.1.7
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.4.1
CẬP NHẬT LearnDash Notes 1.6.10
CẬP NHẬT Themify Announcement Bar 2.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.17
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 4.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.13.3
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.5.8
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.46
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.25
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Bulk Actions Pro 1.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.53
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 9.9.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 7.5
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.4.10
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 7.9.0

Trả lời