Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.51
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 6.7.0
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.1.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.8.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.7
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.8.2
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.43
CẬP NHẬT MemberPress Importer 1.6.11
CẬP NHẬT WooCommerce Bulk Stock Management 2.2.32
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.8.1.1.8.1
CẬP NHẬT Themify Announcement Bar 2.1.5
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.26.4
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.4
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.0.1
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.1.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – API Webhooks 1.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.15
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.5
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.3
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.8.1
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.0.4
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 7.2.0
CẬP NHẬT OceanWP Portfolio 2.1.0
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Quantity 3.0.5
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.3.64
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.7.7
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.5.1
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.7.6
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.14-b.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 2.0.0-beta1
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.8.1.1.8.1
CẬP NHẬT Smart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon 1.7.4
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 7.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.8.1
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.7.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.28
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.37
CẬP NHẬT Olam – WordPress Easy Digital Downloads Theme, Digital Marketplace, Bookings 4.6.1
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.3.1
CẬP NHẬT Layered Popups 7.36

Trả lời