Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro 4.7.6.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 10.2.0
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.3.1
CẬP NHẬT GravityView – Maps 2.2.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.1.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Shopping 2.7.0
CẬP NHẬT Smartic – Product Landing Page WooCommerce Theme 2.1.4
CẬP NHẬT Kalium – Creative Theme for Professionals 3.10
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.6.3
CẬP NHẬT EventON Ticket Variations & Options 1.1.2
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.2.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.7.6
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.9.7
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.18
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.65
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 4.0.1
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 74.4
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.5
CẬP NHẬT Discy – Social Questions and Answers WordPress Theme 5.6.0
CẬP NHẬT Table Rate Shipping for WooCommerce 4.3.8
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.3.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.9.9
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.3.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Search Engine 2.2.17

Trả lời