Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.15.1
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.13
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.18
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.15.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.10.6.1
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.11.2
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.5.3
CẬP NHẬT Super Store Finder for WordPress 6.9.4
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 5.0
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.3.7
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.6.4
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 7.0.2
CẬP NHẬT SS WooCommerce Myaccount Ajax Tabs 2.6.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.7
CẬP NHẬT ConFix – Expo & Events WordPress Theme 1.0.8
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Wishlist Premium 3.26.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 4.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.62
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 4.2.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.3
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.8
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.2.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.69
CẬP NHẬT Ultimate Member bbPress 2.1.5
CẬP NHẬT Ultimate Member Followers Addon 2.2.9
CẬP NHẬT Ultimate Member Friends Addon 2.2.8
CẬP NHẬT Ultimate Member MailChimp Addon 2.4.6
CẬP NHẬT Ultimate Member myCRED 2.2.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Notices 2.1.6
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Content Addon 2.1.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Messages Addon 2.3.6
CẬP NHẬT Ultimate Member Profile Completeness 2.2.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Realtime Notifications Addon 2.3.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.3.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.5.1
CẬP NHẬT Ultimate Member User Reviews Addon 2.2.4
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.6
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.1.9
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.7
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.3.5
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 7.3.4
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.18
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH Stripe Connect for WooCommerce Premium 2.27.0
CẬP NHẬT YITH FAQ Plugin for WordPress Premium 1.15.0
CẬP NHẬT YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.28.0
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Checkout Addon 2.8.0
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.25
THÊM MỚI AMA – bbPress Forum WordPress Theme with Social Questions and Answers 1.4.0

Trả lời