Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.5.4
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.56
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.2
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.2.0
CẬP NHẬT Download Monitor MailChimp Lock 4.0.7
CẬP NHẬT Envira Gallery – Password Protection Addon 1.4.6
CẬP NHẬT Envira Gallery – Protection Addon 1.3.5
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.4.4
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Friends Addon 2.2.6
CẬP NHẬT OceanWP Full Screen 2.0.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 4.0.1
CẬP NHẬT WPForms – PayPal Standard 1.8.0
CẬP NHẬT Advanced Ads Pro 2.22.1
CẬP NHẬT User Role Editor Pro 4.64
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.13
CẬP NHẬT TotalDesk – Helpdesk, Live Chat, Knowledge Base & Ticket System 1.7.30
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.15
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.10
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.9
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 6.7
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.9.26
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 74.3
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.6
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.5.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.25
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.3.2
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.8.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.22
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Email Users 2.0.4
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.5.3
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads All Access 1.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.10
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 4.1.7
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.1.8
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.22.0
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 5.1.0
CẬP NHẬT Analytify Pro Email Notifications Add-on 5.1.0
CẬP NHẬT Analytify Pro Campaigns Add-on 5.1.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.3.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.6
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.12.1
CẬP NHẬT Ninja Forms PDF Form Submission 3.2.2
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.6.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.9.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.81
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Flat Rate Box Shipping 2.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Sale Flash Pro 1.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.3.3
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.15.3
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.22
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 15.0.0
CẬP NHẬT Supro – Minimalist AJAX WooCommerce WordPress Theme 1.8.0
CẬP NHẬT Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 5.0.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.22.0
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.6.2
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.10
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.0.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.1
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.7
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.3.7
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.6.1
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.5
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.4
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.4.17
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 16.0.5
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 3.0
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 2.6
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.36

Trả lời