Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.8.1
CẬP NHẬT Justified Image Grid 4.4.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.2.0
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.9
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.9.4
CẬP NHẬT WP Full Stripe – Subscription and payment plugin for WordPress 6.3.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.2.0
CẬP NHẬT Nexgen – Consulting and Business WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.2.4
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.9
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.1.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.56
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.8.9
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.5.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.7
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.12
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.4
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.6.60
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.7
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.70
CẬP NHẬT Cerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme 2.2.16
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.0.19
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.3.70
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.7
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.5.3
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.12.1
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.8
CẬP NHẬT MailChimp for WooCommerce Memberships 1.5.0
CẬP NHẬT Cryptico – ICO Crypto Landing & Cryptocurrency WordPress Theme​ 1.4.10
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.3.9

Trả lời