Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10 /11/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.15
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.25
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.3
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.14
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 9.1.1
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.18.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.8
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.10.0
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.1.0
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.22.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.12
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.3.5
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.8.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.4.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.71
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.40
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.21
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.47
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.5.5
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.28
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.62
CẬP NHẬT WooCommerce Chained Products 3.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.11
CẬP NHẬT WooCommerce Flat Rate Box Shipping 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.8
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.45
CẬP NHẬT WooCommerce Recommendation Engine 3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 24.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.9.1
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.2.7
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.9
CẬP NHẬT GeoDirectory List Manager 2.3.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.9
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.9
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.69
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.19.1.1.19.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.18.0
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 5.0.0
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.6.1
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.3.1
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 15.0.2
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.5.1
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.7.0
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.4.1
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.17.0
CẬP NHẬT Docly – Documentation And Knowledge Base WordPress Theme with bbPress Helpdesk Forum 2.1.0
CẬP NHẬT Jupiter – Multi-Purpose Responsive Theme 3.8.0
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.19.1.1.19.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 37.2
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.6

Trả lời